Category: કલરવ


SUVICHAR

ભાષાના પ્રભુત્વ વગર શિક્ષણ પાંગળું રહે છે. કોઇપણ માધ્યમ હોય, ભાષાની સમૃદ્ધિ અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે.

જગતમાં માણસ સિવાય જેમ બીજું કોઈ મોટું નથી, તેમ માણસના ચારિત્ર્ય સિવાય બીજું કાંઈ પણ મોટું નથી.

હંમેશા હસતા રહેવાથી અને ખુશનુમા રહેવાથી, પ્રાર્થના કરતાં પણ વધારે જલદી ઈશ્વરની નજીક પહોંચાય છે.

કળા એટલે પ્રત્યેક ચીજને, એટલે કે વિચારને, વાણીને, વર્તનને તેના યથાયોગ્ય સ્થાને મૂકવી.

જેની પાસે ધૈર્ય છે અને જે મહેનતથી ગભરાતો નથી; સફળતા તેની દાસી છે.

જો તમે મગજને શાંત રાખી શકતા હશો તો તમે જગને જીતી શકશો.

જ્ઞાન એ દોરો પરોવેલી સોય જેવું છે. દોરો પરોવેલી સોય ખોવાતી નથી તેમ જ્ઞાન હોવાથી સંસારમાં ભૂલા પડાતું નથી.

જીવન શાંતિ માટે છે, જ્ઞાન માટે છે, પ્રકાશ માટે છે, સેવા અને સમર્પણ માટે છે.

હિંમત એટલે શું ? એનો અર્થ એ કે પરિણામની પરવા કર્યા વિના તમે કાર્યસિદ્ધિ માટે મથ્યા રહો.

જેવી રીતે સ્વચ્છ દર્પણમાં મુખ ચોખ્ખું દેખાય છે એવી જ રીતે શુદ્ધ મનમાં જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે.

Advertisements

vadala-primary-school

🔴 “અમૄતમ વાત્સલ્ય યોજના”

1 : અરજદાર નો પૂરૂ નામ, સરનામુ અને નંબર લખવો.

2 : ત્રણ રુપિયા ની ટિકિટ લગાવવી

3 : બનને ફોમઁ માં અરજદાર નો એક એક પાસપોર્ટ સાઇઝ નો ફોટો લગાવવો.

4 : અરજદાર ની વાષિઁક આવક સરકારી રેકોર્ડ માં (1,20,000/-) થી વધારે હોવી જોઈએ નહી.

5 : અરજદાર નો દીકરો 21 વષઁથી વધારે ઊંમર નો હોવો જોઇએ નહીં, અને જો હોય તો તેનુ અને તેના પરીવાર નુ અલગ ફોમઁ ભરવુ.

6 : ફોમઁ માં કુટુંબ ના બધા સભ્યોના નામ, ઊંમર, ધંધો, વાષિઁક આવક લખવી.

7 : બે સાક્ષી ના નામ, ઊંમર, ધંધો, રહેઠાણ અને સહી કરાવવી.

8 : પોતાના ગામના તલાટી કમ મંત્રી શ્રી ના સહીસિક્કા કરવવા.

9 : નીચે મુજબ ના પુરાવાઓ રજૂ કરવા

– લાઇટ બીલ ની ઝેરોક્ષ

– ચુંટણી કાડઁ ની ઝેરોક્ષ

– રેશનકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ

– બે ફોટા

નોધ : ઝેરોક્ષ ઊપર અરજદારે સહી કરવી.

10 : બનને ફોમઁ માં જ્યા અરજદાર ની સહી લખી હોય ત્યા સહી કરવી.

11 : વધુ માહિતી પોતાના ગામના તલાટી પાસેથી મેળવવી.

12 : આ યોજના બાબતે તલાટી તથા મામલતદારની જરુર પડે તો તમામ માહિતી માટે તેમનો સંપકઁ કરવો.

13 : ફોમઁ ભરી તલાટી ને જમા કરાવ્યા બાદ અરજદાર ને આવક નો દાખલો તલાટી આપશે.

14 : આ આવક નો દાખલો મામલતદાર કચેરી નો સમય લઇ અરજદારે ફોમઁ માં લખેલા તમામ સભ્યો લઇ ને કચેરીમાં અધિકારી પાસે ફીગર તથા ફોટા પાડવામાં આવશે.એટલે અરજદાર ની તમામ પ્રક્રિયા પૂરી થઇ જાય છે.

15 : આ પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ આ યોજના નુ કાડઁ અરજદાર ના સરનામા ઊપર પોસ્ટ ધ્વારા આવશે.કાડઁ આવવામા એનાથી વધારે સમય થાય તો પોતાના ગામ ના તલાટી અથવા પોતાના મામલતદારશ્રી નો સંપકઁ કરી પોતાનુ કાડઁ રુબરુ માં જઇ મેળવી લેવુ.

16 : આ કાડઁ માટેની તમામ પ્રક્રિયા માં અરજદાર ને પૂરતી મદદ કરવા માટે જે તે જવાબદાર સરકારી અધિકારી બંધાયેલ છે.

17 : આ યોજના આજીવન છે.અરજદારે આ યોજના માં પરીવાર ના દરેક એક સભ્ય દીઠ 2, 00, 000 રુપિયા નો ખચઁ કોઇ પણ બીમારી હોય તો આ કાડઁ હોસ્પિટલમાં બતાવી દાખલ થવુ.દરેક વ્યકતી ને એક વષઁ નો 2, 00, 000 સુધીનો ખચઁ આ યોજના અંતગર્ત જે તે હોસ્પિટલ ને  ગુજરાત સરકાર ચૂકવશે

.

નોધ : આ યોજના નો કુટુંબ ના દરેક સભ્ય ને ગુજરાત સરકાર ધ્વારા મફત લાભ મળશે.

GUJARAT TET 2 RESULT DECLARE

Tet 2 result declare….

Click link and see your result….

http://result.sebgujarat.com

GTU CCC 7TH PHASE HALL TICKET

ccc 7th phase hall ticket available now…

ccc exam hall ticket is available whose pramotion (or) higher scale (or) confirmation of appointment is pending on (or) before 31/12/2004

click here…..

http://14.139.122.72/ccc_ht/

SEE YOUR CCC GTU PHASE 7 FORM STATUS

http://ccc.gtu.ac.in/formstatus.aspx

ABSENT STUDENT NOTICE

gerhajar vidhyarth notice

PRIMARY HTAT EXAM NOTIFICATION 2015

how to receive signal for BISAG

how to receive signal for BISAG

pragna time table