ભરત કે. બગડા,(એમ.એસ.સી., બી.એડ.)
મદદનીશ શિક્ષક,
શ્રી બી.બી.એમ. હાઈસ્કુલ- બિદડા, માંડવી કચ્છ,
મૂળવતન : ટીંબાવાડી, જુનાગઢ
મોબઈલ નંબર: ૮૭૫૮૧૩૦૧૧૮
ઈ-મેઈલ: starbkb77@yahoo.In
“આપના અનુભવ જરૂર ને જરૂર જણાવશો, મુલાકાત લેવા બદલ આપનો આભાર.”.

Advertisements