Archive for જુલાઇ, 2012


ગુજરાત રોજગાર સમાચાર(૧/૮/2012)

Advertisements

શરીર વિજ્ઞાન ભાગ -1

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર(25/7/2012)

“ધોરણ ૧૦ વિજ્ઞાન, પ્રકરણ ૩: પ્રકાશનું વિભાજન અને કુદરતી પ્રકાશીય ઘટનાઓ”

આજે તા : ૨૦/૭/૨૦૧૨ ના રોજ શાળામાં ધોરણ ૯ અને ૧૦ ના વિધ્‍યાર્થીઓ માટે વિજ્ઞાનના સાધનોને ઓળખો કાર્યકમનું આયોજન કરવામાં આવ્‍યું હતું. ધો. ૯ અને ૧૦ ના વિધ્‍યાર્થીઓને કાર્યકમ માણતા જોઇને શકાય છે.

રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન સંગ્રહાલય પરિષદ સંચાલિત જીલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ધરમપુર, વલસાડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે જીજ્ઞાશા, રસ અને વિજ્ઞાનના પ્રયોગોથી અભિમુખ થાય તે હેતુથી સતત ચલાયમાન વિજ્ઞાન પ્રદર્શન તા: ૧૮ થી ૨૦/૭/૨૦૧૨ શુધી શાળામાં આવેલ, જેની શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ મુલાકાત લીધી હતી.

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (૧૮/૭/૨૦૧૨)

ધોરણ 10 : ગણિત MCQ પ્રેક્ટીસ પેપર-3

વિજ્ઞાન પ્રદર્શન ૨૦૧૨ ના વિષય

વ્યાપક સ્વરૂપમાં દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના ઉકેલ